Fly Patterns

EPOXY WING CASE BWO
JUJU BAETIS
JUJU BAETIS Purple
JUJU BAETIS Blue
FLASHBACK EPOXY PHEASANT TAIL
FLASHBACK PHEASANT TAIL
PHEASANT TAIL CN FLASHBACK
FLASHBACK PHEASANT TAIL Slim
FLASHBACK EPOXY PHEASANT TAIL Slim
PHEASANT TAIL
PHEASANT TAIL NYMPH Black
FLASHBACK PHEASANT TAIL Black
PHEASANT TAIL NYMPH Olive
PHEASANT TAIL Slims
SKINNY NELSON
BTB SKINNY NELSON